Dignita Systems AB (publ) genomför nyemission inför notering på AktieTorget

Dignita Systems AB (publ) (”Dignita Systems” eller ”Bolaget”) genomför en spridningsemission av aktier inför kommande notering på AktieTorget. Kapitalinjektionen kommer primärt användas till att ta marknadsandelar på befintliga och nya marknader.

Teckningskursen är 12 SEK per aktie och teckningstiden löper mellan den 25 maj och den 8 juni 2016. Nyemissionen omfattar maximalt 850 000 aktier. Vid överteckning kan en övertilldelningsoption om maximalt 200 000 nyemitterade aktier komma att utnyttjas. Spridningsemissionen och övertilldelningsoptionen uppgår till 10,2 MSEK respektive 2,4 MSEK, vilket medför att Bolaget tillförs högst cirka 12,6 MSEK före emissionskostnader.

Dignita Systems

Dignita Systems är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafiksäkerhetsfrämjande produkter och tjänster. Bolagets produktutbud består av godkända alkolås och alkomätare och håller en hög standard där en pålitlig bränslecellsteknik används och erbjuds till ett attraktivt pris. Samtliga huvudprodukter är certifierade i enlighet med gällande europastandard och kvalitetstestas innan lansering på MHF Test Laboratorium, ett av få laboratorum i Europa godkända för att genomföra dessa tester.

Tillväxten för den marknad Bolaget är verksamt på underbyggs bland annat av trafikrelaterade lagkrav ämnad att sänka alkoholrelaterade dödsfall samt olyckor och attitydförändringar avseende rattonykterhet. Marknaden förväntas öka substanstiellt under de närmaste åren där primärt lagstiftning underbygger denna tillväxt. Dignita Systems står välpositionerat för att ta del av denna tillväxt och Bolagets målsättning är att inneha en marknadsandel om minst 20 procent på de marknader där Bolaget är verksamt. Dignita Systems målsättning är att att vara en paneuropeisk helhetsleverantör vad gäller trafik, arbetsmiljö och säkerhetsfrämjande produkter och tjänster. Bolaget bedriver sedan några år tillbaka försäljning primärt genom egen nätbutik och har kontor i Umeå och Örebro. Omsättningen för 2015 uppgick till cirka 21 MSEK med ett EBITDA-resultat om cirka 240 KSEK.

Tre skäl att investera i Dignita Systems

  • Lagstiftning driver efterfrågan: Marknadstillväxt drivs av lagkrav där flera länder som till exempel Norge och Polen redan stiftat lagar om införandet av alkolås i publika transporter och villkorade körkortsprogram. Först ut är Norge där lagkravet bedöms införas under andra halvan av 2016.
  • Gjorda investeringar i produktutveckling och marknadsbearbetning: Dignita Systems har gått från att vara ett teknikorienterat bolag med fokus på produktutveckling och certifiering av dess produkter, till att vara etablerad i Sverige till att nu stå redo för en internationell expansion, primärt genom redan etablerade samarbeten med partners ibland annat Norge och Polen.
  • Konkurrenskraftiga produkter: Dignita Systems huvudprodukter är certifierade enligt gällande europastandard och erbjuds till ett attraktivt pris med bevisad förmåga att konkurrera effektivt i Sverige.


Villkor
Pris per aktie:
12 SEK

Minsta teckningspost:
450 aktier

Erbjudandets storlek (högst)
12,6 MSEK

Värdering före nyemission:
30 MSEK

Teckningsåtaganden:
1,75 MSEK

Emissionsgarantier:
5,25 MSEK

Anmälningsperiod:
25 maj - 8 juni 2016

Preliminär först dag för handel:
21 juni 2016

Marknadsplats:
AktieTorget