Svenska Norsk Suomi

Frågor och Svar förarolycksfallsdöd kopplad till Dignita alkolås

Frågor och Svar

Obligatorisk gruppförsäkring för dödsfall genom trafikolycksfall vid köp av Dignita Alkolås.

Vem kan vara försäkrad?

Om du köper ett alkolås av Dignita är föraren av det fordon som låset installerats i försäkrad, under förutsättning att du registrerat fordonets registreringsnummer hos oss. Så oavsett om det är du, någon ur din familj eller en vän som är förare är just den personen försäkrad om föraren dör till följd av en trafikolycka. Föraren måste vara under 75 år för att försäkringen ska gälla och fordonet måste vara svenskregistrerat.

Vem är gruppmedlem?

Man är gruppmedlem om man köpt ett alkolås, under ett år från registrering av fordonet i samband med köpet. En gruppmedlem behöver inte var en fysisk person utan det kan vara exempelvis ett företag eller en organisation, så länge det finns ett organisationsnummer. Den försäkrade föraren måste ju självklart alltid vara en fysisk person.

Vad är en gruppföreträdare?

Dignita är gruppföreträdare och den som företräder gruppen och har skrivit på försäkringsavtalet som ingått med försäkringsbolaget.

Vad är en gruppförsäkring?

En gruppförsäkring kännetecknas av att den ofta är en lite enklare försäkringslösning där gruppföreträdaren kan förhandla fram bra premier för en viss grupp. Man brukar skilja på två typer av gruppförsäkring; obligatorisk och frivillig grupp. I den obligatoriska gruppen betalar gruppföreträdaren premien men vid en frivillig grupp kan gruppmedlemmen, som valt att tillhöra gruppen, vara den som betalar premien. Denna försäkring är en obligatorisk gruppförsäkring, så Dignita betalar premien.

Vad ger Dignita förarskydd?

Genom Dignita förarskydd utbetalas 1 miljon kronor om den försäkrade avlider till följd av en olycka där den försäkrade körde det registrerade fordonet. Döden måste inträffa inom 180 dagar efter olyckan. Det finns vissa undantag och andra förutsättningar som måste vara uppfyllda enligt gruppförsäkringsvillkoren, så försäkringsbolaget gör alltid en utredning efter att det inkommit en skadeanmälan.

Vem får ersättningen?

Ersättning utbetalas till den försäkrades förmånstagare som är arvingarna efter den försäkrade (den som körde fordonet). Vem eller vilka som är arvingar bestäms enligt den svenska ärvdabalkens regler.

Vem betalar premien?

I den obligatoriska försäkringen som gäller första året är det Dignita. Du kan komma att få erbjudanden om liknade produkter från Allra senare. Väljer du att teckna en sådan frivillig försäkring är det du som betalar premien.

Vad är högsta ålder för att omfattas av Dignita trafikolycksfall vid död?

Du kan vara försäkrad i till dagen före du fyller 75 år.

Kan jag välja att inte omfattas av Dignita förarskydd?

Ja, det är en laglig rätt och du bara meddelar Dignita eller Allra Försäkring att du inte vill omfattas av skyddet. - Det innebär dock inte att du får betala mindre för Alkolåset, eftersom gruppförsäkringen gäller för alla vid köp av produkten om förutsättningarna för skyddet uppfyllts.

Vad händer om olyckan är framme?

Anhöriga eller förmånstagare kontaktar Allra Försäkring, skadeblankett finns att ladda ner på Dignitas hemsida.

När måste mina anhöriga anmäla om utbetalning?

Du ska anmäla anspråk på ersättning så snart som möjligt. Det måste ske inom 10 år från det att olyckshändelsen inträffade.

Om jag vill veta mer om min försäkring?

Då kontaktar du Allra Försäkrings kundtjänst, det går bra att använda telefon, brev eller e-post. Kontaktinformation hittar du på Dignitas hemsida eller www.allra.se.

Vilken typ av olycksfallshändelse täcker Dignita förarskydd vid dödsfall?

En olycka som orsakar en förares död när föraren kör ett motorfordon på vägen, med ett Dignita Alkolås installerat, under den period då försäkringsskyddet gäller för fordonet. Fordonets svenska registreringsnummer måste vara registrerat hos Dignita. Det kan finnas andra förutsättningar och krav som därutöver ska vara uppfyllda, bland annat får det inte vara så att den försäkrade föraren agerat grovt vårdslöst eller orsakat dödsfallet genom en olaglig handling.