Svenska Norsk Suomi

Frågor och Svar förarolycksfallsdöd kopplad till Dignita alkomätare

Frågor och Svar

Obligatorisk gruppförsäkring för dödsfall genom trafikolycksfall vid köp av Dignita Alkomätare.

Vem kan vara försäkrad?

Om du köper en alkomätare, och det anges i samband med köpet att köparen omfattas av olycksfallsförsäkringen, kan du komma att omfattas av gruppförsäkringen. Du måste vara fast bosatt i Sverige och under 75 år för att försäkringen ska gälla. När du köper en alkomätare blir du gruppmedlem och du kan då registrera någon annan än dig själv som försäkrad. Det är ju bra om du köper flera alkomätare i gåva till andra, eller av andra anledningar, såsom att du själv inte uppfyller ålderskravet.

Vem är gruppmedlem?

Man är gruppmedlem om man köpt en alkomätare av Dignita, för vilken det angetts att försäkringen gäller, under ett år från registrering av köparen som gruppmedlem. Registreringen ska ske i samband med köpet. En gruppmedlem behöver inte var en fysisk person utan det kan vara exempelvis ett företag eller en organisation, så länge det finns ett organisationsnummer. Den försäkrade måste ju självklart alltid vara en fysisk person, så om gruppmedlemmen är ett företag eller en organisation så måste en fysisk person anges för att försäkringen ska kunna gälla.

Vad är en gruppföreträdare?

Dignita är gruppföreträdare och den som företräder gruppen och har skrivit på försäkringsavtalet som ingåtts med försäkringsbolaget.

Vad är en gruppförsäkring?

En gruppförsäkring kännetecknas av att den ofta är en lite enklare försäkringslösning där gruppföreträdaren kan förhandla fram bra premier för en viss grupp. Man brukar skilja på två typer av gruppförsäkring; obligatorisk och frivillig grupp. I den obligatoriska gruppen betalar gruppföreträdaren premien men vid en frivillig grupp kan gruppmedlemmen, som valt att tillhöra gruppen, vara den som betalar premien. Denna försäkring är en obligatorisk gruppförsäkring, så Dignita betalar premien.

Vad ger Dignita trafikolycksfall vid dödsfall?

Genom Dignita trafikolycksfall utbetalas 1 miljon kronor om den försäkrade avlider till följd av en trafikolycka, se mer om vilken slags olycka under punkten ”Vilken typ av olycksfallshändelse täcker Dignita trafikolycksfall vid dödsfall?”. Döden måste inträffa inom 180 dagar efter olyckan. Det finns vissa undantag och andra förutsättningar som måste vara uppfyllda enligt gruppförsäkringsvillkoren, så försäkringsbolaget gör alltid en utredning efter att det inkommit en skadeanmälan.

Vem får ersättningen?

Ersättning utbetalas till den försäkrades förmånstagare som är make/maka/registrerad partner/sambo i första hand och i andra hand arvingarna efter den försäkrade. Vem eller vilka som är arvingar bestäms enligt den svenska ärvdabalkens regler.

Vem betalar premien?

I den obligatoriska försäkringen som gäller under ett år är det Dignita som betalar premien. Du kan komma att få erbjudanden om liknade produkter från Allra senare. Väljer du att teckna en sådan frivillig försäkring är det du som betalar premien.

Vad är högsta ålder för att omfattas av Dignita trafikolycksfall vid död?

Du kan vara försäkrad i till dagen före du fyller 75 år.

Kan jag välja att inte omfattas av Dignita förarskydd?

Ja, det är en laglig rätt och du bara meddelar Dignita eller Allra Försäkring att du inte vill omfattas av skyddet. - Det innebär dock inte att du får betala mindre för alkomätaren, eftersom gruppförsäkringen gäller för alla vid köp av produkten om förutsättningarna för skyddet uppfyllts.

Vad händer om olyckan är framme?

Anhöriga eller förmånstagare kontaktar Allra Försäkring, skadeblankett finns att ladda ner på Dignitas hemsida.

När måste mina anhöriga anmäla om utbetalning?

Du ska anmäla anspråk på ersättning så snart som möjligt. Det måste ske inom 10 år från det att olyckshändelsen inträffade.

Om jag vill veta mer om min försäkring?

Då kontaktar du Allra Försäkrings kundtjänst, det går bra att använda telefon, brev eller e-post. Kontaktinformation hittar du på Dignitas hemsida eller www.allra.se.

Vilken typ av olycksfallshändelse täcker Dignita förarskydd vid dödsfall?

Den täcker om den försäkrade är fotgängare och dör till följd av en olycka som orsakas av en kollision med ett motorfordon. Vidare täcks en om den frösäkrade dör till följd av en vägolycka när den försäkrade färdats med ett privat motorfordon, som förare eller som passagerare. I det fallet gäller den således inte om den försäkrade är förare eller passagerare av exempelvis en taxi. Det kan finnas andra förutsättningar och krav som därutöver ska vara uppfyllda, bland annat får det inte vara så att den försäkrade agerat grovt vårdslöst eller orsakat dödsfallet genom en olaglig handling.