Svenska English Norsk Suomi

Beslutsförslag till Bolagsstämma

Beslutsförslag i korthet

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 8)
Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om ett halvt basbelopp per år för var och en av styrelsens ordinarie oberoende ledamöter utom för styrelsens ordförande.
För styrelsens ordförande föreslås ett fast styrelsearvode om ett basbelopp per år.  
Styrelseledamot föreslås vidare, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ges möjlighet att fakturera arvode via bolag. Om styrelseledamot fakturerar arvode via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Bolaget.
Revisorsarvode föreslås utgå enligt räkning.
 

Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter och att ingen suppleant utses. Omval föreslås av Ulf Gejhammar  (ordförande), Pontus Gustafsson, Niclas Fröberg , Anders Eriksson och Joakim Hermansson.
För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås att till Bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB , som låtit meddela att Lars Ekeståhl  även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor.
 

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 10)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få 10 % i rabatt på första beställningen.
Du får då också ta del av nyheter och exklusiva erbjudanden före andra!