Svenska English Norsk Suomi

Kommuniké från årsstämma i Dignita Systems AB (publ)

Vid årsstämman i Dignita Systems AB (publ) ("Bolaget") den 10 maj 2017 fattades följande beslut.

Årsredovisning och ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016. Årsstämman beslutade att Bolagets balanserade resultat överföres i ny räkning. Vidare beviljades styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse- och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade att arvode till styrelse och revisor ska utgå enligt följande. Ett fast styrelsearvode om ett halvt basbelopp per år utgår för var och en av styrelsens ordinarie oberoende ledamöter utom för styrelsens ordförande. Till styrelsens ordförande utgår ett fast styrelsearvode om ett basbelopp per år.

Det beslutades vidare att styrelseledamot, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ges möjlighet att fakturera arvode via bolag. Om styrelseledamot fakturerar arvode via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Bolaget.

Det beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer
Det beslutades att styrelsens för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter och att ingen suppleant utses. Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Gejhammar (ordförande), Pontus Gustafsson, Niclas Fröberg , Anders Eriksson och Joakim Hermansson.

Årsstämman beslutade vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma till Bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB , som låtit meddela att Lars Ekeståhl även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

För mer information:

Anders Eriksson, VD Dignita Systems AB (publ)
Telefon: +46(0)70 314 55 90
E-post: anders.eriksson@dignita.se

Om Dignita Systems
Dignita Systems AB (publ) är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafik- och arbetsplatssäkerhetsfrämjande produkter och tjänster som exempelvis alkolås och alkoholmätare
Vår vision är ”vi räddar liv”, genom användning av våra produkter kan vi kraftigt sänka antalet dödsfall samt skadade i trafik och arbetsliv.
Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik samt arbetsliv.
Bolaget är listat på Aktietorget (DIGS).

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få 10 % i rabatt på första beställningen.
Du får då också ta del av nyheter och exklusiva erbjudanden före andra!